הפוך לעמוד הבית
  • חיפוש מאמרים באתר
  • חיפוש ב Google
  • חיפוש ב Yahoo

990

register


מאמרים מובחרים מבית "הגאון"

מאמרים מבית "הגאון"
עֲבֵירַת מַס תֵּחָשֵׁב הַלְבָּנַת הוֹן הַמְּאַפְשֶׁרֶת אֵת חִילוּט הָרְכוּשׁ PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י ד"ר איתמר כוכבי   
רביעי, 18 ינואר 2017 11:27

 

 

עֲבֵירַת מַס תֵּחָשֵׁב הַלְבָּנַת הוֹן הַמְּאַפְשֶׁרֶת אֵת חִילוּט הָרְכוּשׁ

 

 ''

 

 

''

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן

הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".

מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.

מרצה מצטיין טכניוני – ראוי לשבח בהוראה לשנת התשע"ו.

אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.

הפקולטה למשפטים – אוניברסיטת חיפה – מרצה בקורס "עקרונות החשבונאות  וניתוח דוחות כספיים", לתואר מוסמך במשפטים LL.M עם התמחות במשפט עסקי מסחרי.  

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה Dr. Faculty of Law, University of Haifa.

 

שִעוּרֵי מָבוֹא – מִשְׁפָּטִי, חֶשְׁבּוֹנָאִי, מִסּוּיִי

עֲבֵירַת מַס תֵּחָשֵׁב הַלְבָּנַת הוֹן הַמְּאַפְשֶׁרֶת אֵת חִילוּט הָרְכוּשׁ 

אחריות עורכי דין ורואי חשבון 

מוּנָּחִים:

עֲבֵירַת מַס

עבירת מס הינה עבירה פלילית (מעשה המנוגד לחוק), הנובעת מפעולה בלתי חוקית אשר מטרתה השתמטות מתשלום מס או הקטנת סכום המס החייב. העבירות השכיחות ביותר הינן: אי דיווח על הכנסות,  אי הגשת דוחות (חודשי או שנתי), חשבוניות פיקטיביות וכן "ניפוח" הוצאות.

רוב עבירות המס נחקרות ע"י מחלקת החקירות של רשות המיסים וקבועות בפקודת מס הכנסה, [נוסח חדש],  חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 או חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963. 

עבירות מס קיימות גם בהליך שאינו פלילי במסגרת האכיפה המנהלית, (ראה מאמרי: אֲכִיפָה מִנְהָלִית כְּתַחֲלִיף לַעֲבֵירָה הַפְּלִילִית), דהיינו ניתן להיענש בגין עבירות מס, ע"י תשלום כופר (ראה מאמרי: "כופר", ד"ר איתמר כוכבי) כתחליף להגשת כתב אישום.

תשלום כופר כסף הינו אפשרות הניתנת (לעתים) לחשוד בעבירה כלכלית (בפרט למי שהשתמט ממס) כתחליף להעמדתו למשפט פלילי כשמדובר בעבירת מס מהותית. בהליך הכופר ניתנת לחשוד בעבירת המס אפשרות להמיר את החשדות נגדו בתשלום כספי לטובת המדינה. 

הַלְבָּנַת הוֹן

הלבנת הון הינה פעולה פיננסית או פעולה ברכוש, אותה מבצע אדם, על מנת להסתיר את הכספים  ואת זהות מקור  הרכוש ויעד הכספים המועברים תוך ניצול יעילות הגלובליזציה ושימוש במערכות פיננסיות עולמיות.

באמצעות פעולת הלבנת ההון העבריין מטמיע את הכסף ה"שחור" ברכוש וכסף לגיטימיים ומהכין אותם לשימוש חוזר למימון סחר בבני אדם, טרור, סחר בסמים, סחר בנשק וכדומה.

המטרה העיקרית של החוק לאיסור הלבנת הון הינה: איתור כספים אשר מקורם בפשע, צמצום הפשע העתידי ומניעת שימוש עברייני נוסף בכסף שהושג על ידי עסקאות עברייניות. החוק הישראלי מהווה חלק משיתוף פעולה במלחמה גלובלית למיגור מערכות ארגוני הפשע בכל ברחבי העולם.

חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000,  (להלן יקרא: "החוק") קובע מהי פעולת הלבנת הון האסורה, כדלהלן:

איסור הלבנת הון

3.         (א)        העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש כאמור בפסקאות (1) עד (4) (בחוק זה – רכוש אסור), במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו, דינו – מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין –

(1)   רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה;

(2)   רכוש ששימש לביצוע עבירה;

(3)   רכוש שאיפשר ביצוע עבירה;

(4)   רכוש שנעברה בו עבירה.

(ב)        העושה פעולה ברכוש או המוסר מידע כוזב, במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיפים 7 או 8א או כדי שלא לדווח לפי סעיף 9, או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון, לפי הסעיפים האמורים, דינו – העונש הקבוע בסעיף קטן (א); לענין סעיף זה, "מסירת מידע כוזב" – לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח.

בעבירת הלבנת הון מדובר ב-3 שלבים:

שלב השמה (Placement) – חדירה של כסף שמקורו בפשע למערכת הפיננסית, שלב הריבוד (Layering– פעולה להסתרת המקור האמתי של הכסף, שלב ההטמעה (Integration) – שלב בו נעשה שימוש רגיל ולגיטימי באותו כסף.

 

חִילוּט רְכוּשׁ

חילוט

חילוט (confiscation) הינו החרמה (חילוץ) או הפקעה של זכויות בכספים או ברכוש בגין אשמה, אי-קיום התחייבות או עבירה על החוק בשל ביצוע מעשה בלתי חוקי. חילוט (forfeiture), הינו החרמה/הפקעה של כסף או רכוש, על פי החוק, המתבצעת ע"י רשות מרשויות המדינה בדרך כלל בשל עבירה פלילית, אך לעיתים נמצא את הליך החילוט גם בהליך אזרחי.

עֲבֵירַת מַקּוֹר

עבירת מקור הינה עבירה "חיצונית" לחוק הלבנת הון רשימת עבירות המקור מתאפיינת בעבירות פשיעה חמורות, המופיעה בתוספת הראשונה לחוק אשר כוללת את העבירות כדלהלן: זנות, טרור, רכוש, הימורים, אלימות, סמים. כמו כן, נכללות בעבירת המקור העבירות של בעלי "הצווארון הלבן" כגון: מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירה על חוק ניירות ערך ועבירות מס המוגדרות בהרחבה להלן, במאמר הנוכחי. מטרת העבריין היא להסתיר ולהסוות את מקור העברת הכספים הבלתי חוקי של הרכוש ובתוך כך להסוות את ביצוע העבירה "החיצונית" לחוק. זאת להבדיל, מעבירה "פנימית" לחוק כלומר, עבירה לפי חוק איסור הלבנת הון עצמו.  מטרת העבירה ה"פנימית" הינה ביצוע פעולה ברכוש, על מנת לא לדווח על פי חוק איסור הלבנת הון, לשם סיכול יישומו של החוק.

סעיף 2 לחוק איסור הלבנת הון, קובע מהי עבירת המקור כדלהלן:

עבירת מקור

2.         (א)        בפרק זה, "עבירה" – עבירה כמפורט בתוספת הראשונה.

חוק איסור הלבנת הון חל על פעולות בכספים או רכוש שהופקו במישרין או בעקיפין מעבירה שהוגדרה בחוק כעבירת מקור או ששימשו לביצועה של אותה עבירת מקור או אפשרו אותה. רשימה סגורה של עבירות המקור מצויה בתוספת הראשונה לחוק. הרשימה כוללת עבירות רבות מקטגוריית "הפשיעה החמורה", בכללן עבירות רכוש, אלימות, סמים, סחר בלתי חוקי בנשק, טרור ועוד. לרשימת עבירות המקור דלעיל, מצטרפות אף עבירות מקטגוריית "הצווארון הלבן", בהן  עבירות על חוק ניירות ערך, שוחד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, תועבה, מרמה, ועוד.

הוֹן שָׁחוֹר

המונח הון שחור מתייחס להכנסות כספיות המוסתרות מרשות המסים, בין שמקורן בפעילות בלתי חוקית כמו הימורים, סחר בסמים או סרסרות ובין שמקורן בפעילות חוקית שאינה מדווחת לרשויות הציבוריות על מנת להתחמק מתשלום המיסים. התוצאה היא שמאחורי ההון השחור, מסתתרות פעילויות פיננסיות שאינן חוקיות ואינן נכללות בנתוני התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) כגון: העלמת הכנסות של נותני שירותים, ביצוע עסקאות ללא חשבונית מס, הנפקת חשבוניות פיקטיביות וכדומה. העסקאות המתבצעות בהון השחור אינן רשומות בספרים באופן פורמלי, ולפיכך מהוות עבירת מס של נותן ומקבל התשלום, שכן אף מקבל התשלומים מההון השחור מעוניין בהעלמת ההכנסה העולה מהעסקה, באמצעות אי הדיווח לרשויות המס. ההון השחור אשר נצבר, משמש לעיתים קרובות לרכישת מוצרים או שירותים שונים, המתבצעים ללא רישום או מעקב. השירותים והתשלומים "השחורים" מבוצעים על ידי עסקאות עם ספקים אשר לעיתים, מוכנים לשתף פעולה.

על פי אומדני רשות המיסים בישראל, כחמישית מהפעילות הכלכלית המתרחשת במדינת ישראל אינה מדווחת, ומהווה כלכלה שחורה. (מחקרים נוספים הראו אף יותר וקבעו שהכלכלה השחורה עומדת על שיעור של כ-25% מהתמ"ג).

 

הַעְלָמַת מַס

העלמת מס הינה הסתרת הכנסה החייבת במס או התחמקות מדיווח מלא או חלקי על הכנסות מסוימות או כספים לרשויות המיסים הציבוריות,  על אף שחלה חובת דיווח על ההכנסות.

עֲבֵירַת מַס תֵּחָשֵׁב כְּהַלְבָּנַת הוֹן

במסגרת המאבק הבינלאומי והישראלי על ידי שינוי החוקים בקשר להעלמות המס נכללו בחוק איסור הלבנת הון  מספר תיקונים חשובים.

תיקון מס' 14 לחוק הלבנת הון (להלן יקרא: "התיקון") קובע כי עבירות מס חמורות ייחשבו לעבירות הלבנת הון. התיקון מציין את הסנקציות העולות מחוק איסור הלבנת הון על עבירות המס המצוינות להלן כאשר תוצאת התיקון הינה:

א.      החמרת הענישה לעשר שנות מאסר.

ב.      רשות המיסים רשאית לדרוש חילוט הרכוש של החשוד בהעלמת מס.  

ג.       המידע הנמצא ברשות לאיסור הלבנת הון יועבר באופן ישיר לרשות המיסים.

מהאמור עולה כי הודות התיקון לחוק הקובע כי עבירות מס חמורות ייחשבו גם לעבירות הלבנת הון, רשות המסים רשאית לקבל את כל המידע המצוי בידי הרשות לאיסור הלבנת הון ללא מגבלות. בנוסף, החוק קובע חובות דיווח ותיעוד על נותני השירותים המקצועיים: רואי חשבון ועורכי דין וכן גופים פיננסיים כפי שציינתי במאמרי להלן:

  1. 1.      חוק איסור הלבנת הון – תיקון (הטלת חובות על נותן שירות עסקי-עורכי דין ורואי חשבון) -  ד"ר איתמר כוכבי
  2. 2.      הלבנת הון – ד"ר איתמר כוכבי
  3. 3.             עבירות מס חמורות יוכרו כעבירות מקור להלבנת הון – ד"ר איתמר כוכבי
  4. 4.      חילוט – חילוט נכסים ומזומנים של מעלימי מס בישראל – ד"ר איתמר כוכבי
  5. 5.      פְּטוֹר מֵהָלִיךְ פְּלִילִי עַל עֲבֵירוֹת הַלְבָּנַת הוֹן, שֶׁמְּקוֹרָן בָּעֲבֵירוֹת מַס – ד"ר איתמר כוכבי
  6. 6.      העלמות מס וגילוי מרצון – ד"ר איתמר כוכבי

בעקבות החקיקה החדשה בתחום המס ואכיפה כנגד ההון השחור המייצגים, עורכי הדין ורואי החשבון, חשופים יותר מתמיד לחקירות פליליות נגדם. החשד העולה כנגד המייצגים הינו, כי עורכי הדין ורואי החשבון, חשודים ביחד עם הלקוח בסיוע בביצוע עבירות מס והלבנת הון. יתר על כן, כפועל יוצא מהמאבק בהון השחור, הבנקים מסרבים לקבל כספים מלקוחותיהם ללא הסבר למקור הכספים. קצין הציות של הבנק לא יאפשר קבלת כספים אם קיים חוסר בהירות ואין בטחון מלא שמקור הכספים ברור ונקי וכן כי שולם על הכספים המופקדים מס. עם כניסתו לתוקף של התיקון (מועד כניסת התיקון תחילת שנת 2017) עבירות המס הופכות לעבירות הלבנת הון.לפיכך, לקוחות החשודים בעבירות מס נחקרים אף בעבירות הלבנת הון ויחד עמם עורכי דין ורואי החשבון.

עבירת המקור הינה כל עבירת מס אשר נעשתה על-פי חוק איסור הלבנת הון, המאפשרת לרשות המסים לקבל מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון, זאת מאחר ועבירת המס כעבירת מקור נכללת בחוק הלבנת הון. בעקבות התיקון לחוק רשות המסים תקבל ללא הגבלה את כל הנתונים הכוללים, תקבולים מחו"ל, תקבולים בארץ, חשבונות בנק בארץ ובחו"ל ואף ירושות הנמצאות במחשבי הרשות לאיסור הלבנת הון.  

מאחר ועבירות המס משולבות בחוק איסור הלבנת הון, סמכויות החילוט של רשויות האכיפה ובעיקר רשות המיסים, הורחבו בצורה ניכרת בשל עבירות המס.

החילוט

חילוט פלילי – הינה סנקציה המעוגנת בסעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון והמוטלת בנוסף לעונש על עבירת הלבנת הון, במקרה בו הנאשם הורשע בעבירות לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק. במקרה ואין אפשרות להעמיד לדין הפלילי את העבריין כיוון שאינו נמצא בישראל, או אם הרכוש התגלה לאחר הרשעתו, או מכל סיבה אחרת, תופעל סנקציה לפי סעיף 22 לחוק שהיא חילוט אזרחי.

החילוט – מאחר ועבירות מס הופכות לעבירות מקור, לפי חוק איסור הלבנת הון, רשות המיסים רשאית לחלט רכוש של חשוד בביצוע עבירות מס. רשימת עבירות המקור בחוק איסור הלבנת הון הורחבה, כך שהן כוללות היום גם עבירות מס הכנסה, עבירות מע"מ ועבירות מיסוי מקרקעין.

בנושא מס הכנסה: נקבעו היקפי העלמת מס מינימליים שרק מהם יוכרו עבירות מס חמורות, כעבירות מקור. עבירת מקור במס הכנסה תחשב רק עבור העלמת הכנסות בהיקף העולה על 2.5 מיליון שקל במהלך 4 שנים או סכום העולה על מיליון שקל בשנה אחת.

בנושא מע"מ: העלמת מע"מ תחשב כעבירת מקור אם המס שלגביו נעברה העבירה עומד על סכום השווה ל-480 אלף ש"ח במשך 48 חודשים או 170 אלף ש"ח בתקופה של 12 חודשים. כמו כן, עבירות בתחום החשבוניות הפיקטיביות ייחשבו עבירות מקור אף אם הן בוצעו "בנסיבות מחמירות", כהגדרתן בחוק מע"מ.

בנושא מיסוי מקרקעין: נקבע כי השמטת שווי רכישה של 1.5 מיליון ₪ ויותר, תוכר כעבירת מס חמורה ולפיכך תכנס להגדרה של עבירת מקור. 

כדי שעבירת מס תהיה עבירת מקור, צריך למעשה להתקיים התנאי לפיו מלבד העלמת המס הייתה גם הסתרה מכוונת של הכסף. במהלך הדיון בוועדת החוקה התעורר ויכוח, האם החזקת כסף במזרון, כספת או לחילופין חשבון עובר ושב, מהווים הלבנת כספים. לבסוף סוכם כי יתקיים דיון נפרד לגבי עבירת החזקה בה יוגדר מתי החזקה תהווה עבירה. החילוט המתאפשר כעת לרשות המסים הוא בגובה העסקה הקשורה בהעלמת מס ובנוסף לסכומי הכסף שחולטו, אותו מעלים מס יידרש לשלם את כל המס והקנסות

הערה:  המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-20 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. כמו כן, מרצה באוניברסיטת חיפה, בפקולטה למשפטים של אונ' חיפה בקורס "עקרונות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים", לתואר מוסמך במשפטים LL.M עם התמחות במשפט עסקי מסחרי וכן בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר MBA, בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות".

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. Dr. Faculty of  Law, University of Haifa, ISRAEL.

במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-23 שנה), וכן עורך דין ונוטריון. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.         

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה,  פל': 5443671- 050 טל: 8621350- 04,

         e-mail:  כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת       פקס: 8621349- 04

                                                   

 

 
5329, דוח פרטים אישיים והצהרה על נכסים וחשבונות בארץ ובחו"ל, ישראלי בארה"ב: תום החיסיון הבנקאי PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י ד"ר איתמר כוכבי   
רביעי, 18 ינואר 2017 08:26

 

5329, דוח פרטים אישיים והצהרה על נכסים וחשבונות בארץ ובחו"ל, ישראלי בארה"ב: תום החיסיון הבנקאי – מידע על חשבונותיהם של 35 אלף ישראלים בארה"ב, נמסרו לרשות המיסים בישראל (ה-FATCA)

 

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן

הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".

מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.

מרצה מצטיין טכניוני – ראוי לשבח בהוראה לשנת התשע"ו.

אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.

הפקולטה למשפטים – אוניברסיטת חיפה – מרצה בקורס "עקרונות החשבונאות  וניתוח דוחות כספיים", לתואר מוסמך במשפטים LL.M עם התמחות במשפט עסקי מסחרי.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה Dr. Faculty of Law, University of Haifa.

 

רשות המסים קיבלה מידע על חשבונות של 35 אלף ישראלים בארה"ב

יישום הסכם ה- ,FATCAאשר נחתם בין ממשלות ישראל וארה"ב ביוני 2014, אודותיו כתבתי במאמרי הרשומים מטה, החל לקרום עור וגידים. השבוע התקשרו אלי מספר לקוחות ואזרחים מזדמנים בעלי אזרחות אמריקאית, אשר קיבלו טופס 5329, ממחלקת המודיעין של רשות המסים בישראל. זאת בעקבות הפרסומים, כי רשות המיסים בישראל החלה בקבלת מידע מרשויות המס בארה"ב ה-IRS במסגרת הסכם הפטקא. טופס 5329 מחייב את האזרח למלא הצהרה בדבר מקורות הכנסתו בארץ ובחו"ל כעולה מסעיף 131(א)(6) לפקודת מס הכנסה. האזרח צריך למלא את הטופס, תוך ציון הנכסים אותם הוא מחזיק בארץ ובחו"ל. כמו כן, נדרש האזרח להצהיר על חשבונות הבנק, נכסי נדל"ן, ריווחי הון בבורסה או בבנקים, כלי רכב, מטוסים ואניות, בין אם בארץ ובין אם ברחבי העולם. מטרת ההצהרה וכוונתה היא להגיע למקורות או לנכסים אשר לא דווחו למס הכנסה במסגרת המס הפרסונלי, אותו מחויב אזרח ישראלי לשלם בעקבות תיקון 132 לפקודת מס הכנסה. זאת משום שהחל מינואר 2003 שיטת המיסוי הישראלית השתנתה כך שכל תושבי ישראל חייבים במס גם על הכנסותיהם מחוץ לישראל.

הסכם פטקא  FATCA(Foreign Accounts Tax Compliance Act)

הסכם הפטקא, מסדיר את דרך העברת המידע מרשות המסים הישראלית לרשויות המס של ארה"ב. בנוסף, ההסדר קובע את הדרך ההפוכה בה יועבר המידע מרשות המס בארה"ב לרשות המיסים בישראל. מטרת ההסדר היא מניעת התחמקות ממס, צמצום ההון השחור והעלמות המס ויצירת שקיפות בינלאומית פיננסית בין המדינות. המסמכים והרשומות שהתקבלו בימים אלה (ינואר 2017), מרשות המיסים של ארה"ב, כוללים פרטים אודות בעלי חשבון תושבי ישראל. לדעתי, רשות המיסים בישראל, תבחן את המידע תוך השוואה לדיווחים של אותם ישראלים לרשויות המס בישראל. כמו הסכם הפטקא, קיים הסכם נוסף של ארגון ה-OECD, הכולל קבלת מידע ממדינות אירופאיות במסגרת הסכם ה-CRS – Common Reporting Standard , הקובע חילופי מידע אוטומטיים בנוגע לחשבונות פיננסיים של תושבים בין המדינות השייכות לארגון ה-OECD.

ארה"ב-ישראל: הסכם מיסים. מיסוי בינלאומי.

ממשלת ארה"ב חתמה עם ממשלת ישראל, על הסכם לשיפור אכיפת מס בינלאומית ועל יישום הוראות חקיקת הפטקא – חוקFATCA .

מדינת ישראל באמצעות היחידה למיסוי בינלאומי ברשות המסים כרשות מוסמכת מטעם האוצר חתמה על יישום הסכם ה- FATCAעם רשות המיסים האמריקאית ה- ,IRSמטעם ארה"ב.

במסגרת המאבק האינטנסיבי של ממשלת ארה"ב במעלימי המיסים בכל העולם, הגביר הממשל האמריקאי את מאמצי גביית המיסים. הדבר נובע מן הגירעון הגבוה ומן המשבר הפיננסי האופפים את ארה"ב. במסגרת המאמצים הללו, נדרשים כל הבנקים והמוסדות הפיננסיים בישראל ובעולם, לבדוק את זהות לקוחותיהם, על מנת לברר אם הינם תושבי ארה"ב. מהאמור עולה כי החל תום החיסיון הבנקאי – הן בארה"ב והן באירופה כפי שכתבתי במאמרי: הֶסְכֵּם חִלּוּפֵי מֵידַע אוֹטוֹמָטִיִּים – תַּם עִדַּן הַסּוֹדִיּוֹת הַבַּנְקָאִית בִּשְׁוַויְץ, בְּאוֹפֶן פוֹרְמָלִי.

המטרה היא לחייב את התושבים בדיווח על חשבון הבנק ועל נכסיהם, לרשות המיסים הישראלית כדי שזו תדווח לרשות המיסים בארה"ב על חשבונותיהם של אזרחי ותושבי ארה"ב.

מיום 1 בינואר 2003 חייבים כל תושבי ישראל במס הכנסה על כל הכנסותיהם כאמור לעיל, על בסיס פרסונלי בכל העולםעל אף שהחזקת נכסים בעולם הינה חוקית. במסגרת החקיקה הפרסונליתת רשות המיסים דורשת מכל תושבי ישראל לדווח על הכנסותיהם, עלל חשבונות הבנקים בחו"ל ועל רווחי ההון בחשבונות בבנקים שהופקו בעולם. כמו כן דורשת רשות המיסים, דיווח על נכסים וחשבונות בנקים מסכום מסוים, על אף שלא קיימים רווחים באותם חשבונות בבנקים בחו"ל.

במהלך השנים 2015 ו-2016 קיבלו כ-120,000 אזרחים ישראלים לפי חתכים ומפתחות שונים בקשה לדיווח על כספים מרשות המסים על כל הכנסותיהם וחשבונותיהם בארץ ובעולם בטופס 5329 האמור.

טופס ההצהרה על הנכסים נשלח בדואר רגיל (ולא בדואר רשום). על אף זאת, אזרח המקבל את ההצהרה, חייב למלא את הבקשה תוך 30 יום. בקשה זו מגובה בחוק, על כן לא מומלץ להתעלם ממנה יחשוב להחזיר את טופס הצהרת הנכסים, עם דווח. אי הגשת טופס ההצהרה על נכסים מהווה עבירה פלילית. (ר' חלק י"א – עונשין, סעיף 216 לפקודת מס הכנסה).

מרבית האזרחים שקיבלו את טופס ההצהרה על נכסים, אינם בעלי תיק במס הכנסה, אזרח אשר ברשותו תיק במס הכנסה, חייב לדווח בדוח השנתי על הכנסות או על רווחים שצמחו לו בארץ ובחו"ל גם יחד. בהצהרת ההון, קיימת חובת דיווח על עצם ההחזקה והניהול של נכסים ושל חשבונות בנק בחו"ל. כל אזרח, רשאי להחזיק בנכס או בחשבון בנק בחו"ל, אך עליו להבין כי עלול להידרש להגיש הצהרת הון, בה יאלץ לדווח על חשבונותיו ועל נכסיו בארץ ובחו"ל.

ישראלים רבים בעלי הכנסות מנכסים בחו"ל, כמו נדל"ן, מניות, זכויות, רכוש אחר וכד', עשויים להיות כפופים למיסוי ישראלי, וזאת בנוסף למיסוי על אותן הכנסות בחו"ל. אי-דיווח על הכנסות מנכסיםם בחו"ל, עשוי להוביל לסנקציות אזרחיות ואף פליליות.

מסתבר כי רשות המסים יוזמת פעולות שונות, ובכלל זה ביצוע של חקירות והפעלת מודיעין. אלה מופנות נגד משקיעים ישראלים בעלי נכסים בחו"ל, אשר לא דיווחו על אחזקותיהם, או שלא שילמו מס ישראלי על הכנסותיהם. הדבר נעשה על מנת לקבוע האם יש צורך בפתיחת תיק במס הכנסה. פתיחת תיק במס הכנסה, כרוכה בהגשת דוחות שנתיים והצהרות הון לכל האזרחים שהתבקשו לעשות זאת על ידי רשות המיסים.

יתר על כן, בתחילת שנת 2017 הסתיימו מסלולי הגילוי מרצון האנונימי והמקוצר לדיווח על ההון השחור (אשר אפשרו לתושביםם בישראל לא לדווח על זהותם ועל הונם הסמוי), אולם מסלול הגילויי מרצון הרגיל נותר על כנו. במסגרת הגילוי מרצון הרגיל, המבקש חייב לדווח על זהותו והונו הבלתי ידוע, בפני רשות המסים. ואולם ישראליי אשר רשות המיסים קיבלה את שמו מן ה-IRS האמריקאי, אך החלל בהליך של גילוי מרצון בשנים קודמות, עד ליום 31 בדצמבר 2016,, לדעתי, עדיין יחסה תחת הפטור מהליך הפלילי הנובע ממסלול הגילוי מרצון.

על כל אלה ועוד, תוכלו לשאול, עם יצירת הקשר עמנו למשרדנו, על פי הפרטים:

קריית הממשלה פל ים 7, חיפה, פל': 5443671- 050 טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04,

 e-mail: כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

להרחבה בנושאי, גילוי מרצון על חשבונות ונכסים בחו"ל, ראה מאמרי כדלהלן:

 

1. גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחו"ל – ניסיון מוכח.

2. ארצות הברית – מלחמה במעלימי מס.

3. ארה"ב – אכיפת מס בינלאומית ויישום הוראות חקיקת פטקא,

. (FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act

4. הצהרה על נכסים טופס שמספרו 5329+גילוי מרצון.

5. גילוי מרצון חדש, אודות הכנסות מחו"ל ללא הליך פלילי – ניסיון מוכח.

6. גילוי מרצון בגין מלגות לימודים או מחקר בחו"ל ובישראל.

7. חשבונות בנק בחו"ל – HSBCUBS – גילוי מרצון.

8. גילוי מרצון, פרס חדש-אנונימיות בהגשת הפנייה ובירור החבות ברשות המסים.

9. התכנית לגילוי מרצון – הנחיה לבנקים מטעם הפיקוח על הבנקים.

10. חילוט נכסים ומזומנים של מעלימי מס בישראל.

11. עבירות מס חמורות יוכרו כעבירות מקור להלבנת הון.

12. מִסְמְכֵי פָּנָמָה – מִקְלָט מֵרְשׁוּת הַמִּסִּים.

14. הַבַּנְקִים בחו"ל מְחַסְּלִים נִכְסֵי יִשְׂרְאֵלִים שֶׁלֹּא שִׁלְּמוּ מַס.

15. בַּנְק UBP הַשְׁוֵויצָרִי, מְחַסֵּל נִכְסֵי יִשְׂרְאֵלִים שֶׁלֹּא שִׁלְּמוּ מַס.

16. הַבַּנְקִים נִפְטָרִים מִלְּקוֹחוֹת מֵחֲשָׁשׁ לַחֲקִירוֹת בארה"ב.

17. צָרְפַת – יִשְׂרָאֵל, גִּלּוּי מֵרָצוֹן, תּוֹשָׁב חוֹזֵר.

18. שְׁוַויְץ, אַרְצוֹת הַבְּרִית – גִּלּוּי מֵרָצוֹן, מִקְלְטֵי מַס.

19טוֹפֶס 5329 – רְשׁוּת הַמִּסִּים בְּיִשְׂרָאֵל – גִּלּוּי מֵרָצוֹן.

20. פָּנִיקָה בַַּבַּנְקִים בְּיִשְׂרָאֵל וּבַַבַּנְקִים בָּעוֹלָם, גִּלּוּי מֵרָצוֹן.

21. בַַּּנְקָאִים שְׁוֵויצָרִים, עֵדֵי תְּבִיעָה נֶגֶד יִשְׂרְאֵלִים, הֲמוּאְשָׁמִים בְּהַעְלָמַת מַס.

22. חִילוט נְכָסִים וּמְזוּמָנִים שֶׁל מַעְלִימֵי מַס בְּיִשְׂרָאֵל.

23. יִשְׂרְאֵלִים חֲשׁוּדִים בְּהַעְלָמַת מַס בְּבַנְק HSBC.

24. רְשׁוּת הַמִּסִּים קִבְּלָה מִמִּשְׁטֶרֶת צָרְפַת, שְׁמוֹת יִשְׂרְאֵלִים שֶׁהֶחְזִיקוּ כ-10

 מִילְיַארְד בְּבַנְק HSBC.

25. הַעְלָמַת מַס – רְשׁוּת הַמִּסִּים לְעֶזְרָָתְךָ לְלֹא פְּלִילִים עַד סוֹף הַשָּׁנָה.

26. רִילוֹקֵֵּיישֵׁן – חַיָּיב אוֹ פָּטוּר מִתַּשְׁלוּם מַס בְּיִשְׂרָאֵל – מִיסּוּי.

27. הָאִחוּד הָאֵירוֹפִּי – שְׁקִיפוּת וּמֵידַע – מִלְחָמָה בְּהַעְלָמַת הַמַּס.

28. ארה"ב – חקיקת פטקא – דיווח ומידע על נכסי אזרחים אמריקאיים

 (FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act

29. מְנַהֵל סניף בַּנְק "שָׁכַח" חֶשְׁבּוֹן שֶׁנִּיהֵל בְּשְׁוַיְיץ

30. מס הכנסה שלח מכתבים לאזרחים "חשודים" בדרישה להסבר על הכנסות.

31. הֶסְכֵּם חִלּוּפֵי מֵידַע אוֹטוֹמָטִיִּים – תַּם עִדַּן הַסּוֹדִיּוֹת הַבַּנְקָאִית בִּשְׁוַויְץ, בְּאוֹפֶן פוֹרְמָלִי.

 

להרחבה בנושאי, דרישות מודיעין של רשות המיסים וגילוי מרצון ראה מאמרי כדלהלן:

א. אגף מודיעין, רשות המיסים דורשת הצהרה על נכסים.

ב. אֲגַף מוֹדִיעִין רְשׁוּת הַמִּסִּים שׁוֹאֶלֶת עַל אֶזְרָחִים שֶׁרָכְשׁוּ תַּכְשִׁיטִים.

ג. אגף מודיעין, רְשׁוּת הַמִּסִּים שׁוֹאֶלֶת אֶזְרָחִים: אוֹדוֹת מַתְקִינֵי הַמַּזְגָנִים?

 

הערה:  המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-20 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. כמו כן, מרצה באוניברסיטת חיפה, בפקולטה למשפטים של אונ' חיפה בקורס "עקרונות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים", לתואר מוסמך במשפטים LL.M עםם התמחות במשפט עסקי מסחרי וכן בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר MBA, בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות".

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. Dr. Faculty of  Law, University of Haifa, ISRAEL.

במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-23 שנה), וכן עורך דין ונוטריון. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.         

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה,  פל': 5443671- 050 טל: 8621350- 04,

 e-mail:   כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת       פקס: 8621349- 04

 

 
טיולי ג'יפים בצפון PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י amir769   
שלישי, 17 ינואר 2017 17:54

טיולי ג'יפים בצפון

לא משנה אם קיץ או חורף עכשיו, ברגע שיש כמה ימים של שמש ומזג אויר נעים - זוהי הזדמנות מצוינת לצאת לטיול בחיק הטבע. ואם אתם רוצים לגוון ולעשות משהו שונה באמת, למה שלא תנסו את האפשרות של טיולי ג'יפים בצפון? מדובר באחת האטרקציות המהנות והמתגמלות ביותר שיש לנופי הארץ הקטנה שלנו להציע, וכולם יכולים ליהנות ממנה - צעירים ומבוגרים כאחד. אז למה אתם מחכים?

איך ניגשים לחפש טיולי ג'יפים בצפון?

בין אם תכננתם את הטיול שלכם זמן רב מראש ובין אם לא, טיולי ג'יפים בצפון הם תמיד אופציה רלוונטית, שקיימת לרשותכם בשפע. כמובן שרצוי להזמין מקום זמן רב מראש וכך לחפש הטבות שונות ולהשוות מחירים, אך גם אם לא מצאתם או שנזכרתם ברגע האחרון - תוכלו תמיד למצוא חברה מקצועית המציעה את השירות במחירים טובים המותאמים לכם. בין החברות השונות המציעות טיולי ג'יפים בצפון, תוכלו למצוא כאלה המעמידות לרשותכם נהג צמוד, ובמקרים שאתם נהגים מנוסים, תוכלו להשכיר לעצמכם ג'יפ ולהפקיד אותו בנקודת הציון המוסכמת מראש עם החברה, זאת כמובן בליווי כל התעודות והאישורים הדרושים לכך - הן מצדכם והן מצד החברה.

היכן קיימים מסלולי ג'יפים בצפון?

מסלולי הג'יפים המגוונים פרושים למעשה בכל רחבי הצפון - החל מהרי הגלבוע במזרח ועד לגליל המערבי, ואין לשכוח כמובן גם את הגולן, הגליל העליון והתחתון. למעשה סוג המסלול וטיבו תלויים במידה רבה בכם - במידת ההתמקצעות שלכם וברמת השליטה שלכם במהמורות השטח, וכן בסוג הנוף שתרצו להיתקל בו: הררי יותר, או עם נוף לים למשל. מלבד זאת, אם אתם עורכים את הטיול עם בני משפחה למשל, מלבד תקנות הבטיחות כדאי להקפיד גם על שיתוף מלא איתם, כך שתגיעו להחלטה הטובה ביותר המוסכמת על כולם. אם אתם הנהגים ואתם מתכננים טיול ארוך למשל, מומלץ מאד לחשוב על נקודות עצירה בדרך, אפילו מסעדה או חוויה מפנקת אחרת, כדי שלא תתעייפו וכמובן גם לא מי שנמצא איתכם בטיול. ולבסוף, זכרו להקפיד על כל תקנות הבטיחות והאישורים הרלוונטיים, כדי שלא תגיעו חלילה למצב שעלול לסכן את הטיול שלכם.

 

 

 

 
קרמיקה לעיצוב המטבח PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י שרון קל   
שלישי, 17 ינואר 2017 14:22

נהוג לעשות שימוש בלא מעט חומרים ואלמנטיים עיצוביים כיום על מנת להשיג את התוצאות הטובות ביותר בתחום עיצוב הפנים. אם חשוב לכם לעצב את המטבח שלכם בצורה מספיק טובה, מה שתוכלו לעשות זה פשוט לפנות אל מעצבי פנים שמתמחים בשימוש בקרמיקה, שכן הם כבר יוכלו להסביר לכם כיצד ניתן להשיג את המירב מעיצוב המטבח שלכם בעזרת קרמיקה.

קרמיקה זה כל מה שאתם צריכים

חשוב שתבינו שקרמיקה זה כל מה שאתם צריכים על מנת להפוך את המטבח שלכם מסתם עוד מטבח ממוצע למטבח מרשים במיוחד שהמראה שלו יגרום לכם פשוט ליהנות בכל רגע שאתם נמצאים בתוכו. אז אם אתם רוצים שהמטבח שלכם יהיה מקום שאתם פשוט נהנים במיוחד להיות בו, זה ללא ספק חומר שיהיה כדאי לכם להשתמש בו.

כמובן ששימוש בקרמיקה זה לא מספיק, וצריך גם לדעת כיצד ניתן להפיק את המירב בעת העבודה עם החומר הזה. בכדי שכך יהיה, ואתם תוכלו לראות איך המטבח שלכם מעוצב על הצד הטוב ביותר, אז יהיה עליכם לוודא שאתם פונים אל אדם שיודע קרמיקה מהי וכיצד לעבוד עם החומר הזה בצורה מושלמת.

לא כל מעצב פנים יוכל לעזור לכם

אתם צריכים פשוט לכם מעצב פנים שיוכל להפנות אתכם אל שיפוצניקים שיודעים לעבוד עם קרמיקה בצורה מקצועית ולהשיג את התוצאות הטובות ביותר. בדרך הזו אתם תוכלו לראות שהמטבח שלכם יעוצב בצורה הרבה יותר מרשימה בסופו של דבר, וזה משהו שללא ספק כדאי לכם לשקול.

אם אתם לא בטוחים באיזה מעצב פנים כדאי לכם לבחור, אז משהו שאנו נמליץ לכם לעשות זה פשוט להתייעץ עם אנשי מקצוע רלוונטיים בתחום, כך שהם יוכלו לסייע לכם ולדאוג לכך שאתם תוכלו לקבל את מבוקשכם בסופו של דבר.

במידה ואתם לא בטוחים מה לעשות או כיצד כדאי לכם לעצב את המטבח שלכם בכלל תוך כדי שימוש באלמנטים שונים, אז תוכלו פשוט לפנות אל האדם הנכון שיוכל לעזור לכם ולהסביר לכם בדיוק מה כדאי לכם לעשות במקרה זה.

 
מאמרים נוספים...

הציטוט היומי

אהבה לאישה אחת זו ברבריות, משום שזה נעשה על חשבון הנשים האחרות.
מתוך הספר "מעבר לטוב ולרוע"

Notice: Undefined variable: is_ie6 in /home/hagaon/domains/hagaon.co.il/public_html/templates/city_portal/index.php on line 358

Notice: Undefined variable: is_ie7 in /home/hagaon/domains/hagaon.co.il/public_html/templates/city_portal/index.php on line 358
מאמרים - עמוד הבית
Copyright © 2017. מאמרים מבית הגאון. Designed by Shape5.com